1. תקנון

כללי:

א. מטרות הענקת המלגות:

עידוד מצוינות ואיכות מקצוע האדריכלות בבתי הספר המורשים לארכיטקטורה ועיצוב פנים בישראל ובעולם וחיזוק הקשר עם הפריפריה .

ב. הגדרת פריפריה לתקנון זה: כל יישוב הנמצא מחוץ לגבולות שבין גדר ה לחדרה, להוציא ירושלים ואיו"ש.

ג. סכום המלגות:

סכום המלגות כולן יעמוד על 30,000 ₪ אשר יוענק בכל שנה לפרויקטים אדריכלים של סטודנטים לאדריכלות והנדסאי אדריכלות בישראל ובעולם העומדים בקריטריונים שלהלן:

ד. זכאות למלגה:

1. זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה הינו כל סטודנט/ית רשום או קבוצת סטודנטים רשומים הלומדים במוסדות ללימודי ארכיטקטורה בישראל ובעולם אשר תכננו פרויקט בפריפריה כמוגדר בסעיף ב' דלעיל.

2. הגשת מועמדות תכלול את הפרטים הבאים: מסמך אישור מטעם הפקולטה המאשר על היותך סטודנט רשום וקורות החיים של המועמד/ת.

3 . תנאי לקבלת המלגה הינה נוכחות הזוכה באירוע הענקת המלגות.

ה. אופן הגשת הפרויקט:

 1. הגשת עד 2 גיליונות A3 בפורמט רוחבי מוצמד למצע קאפה 5 מ"מ.
  ההגשה תכלול:
  מידע חזותי (צילומים, תכניות, חתכים, פרטים) המאפשר למתבונן להבין את התכנון והעיצוב, כמו כן תיאור מילולי של התכנון, תפקודו ומטרתו וכן הסבר המפרט את התרומה העיצובית (ניתן לצרף בדף נפרד).
 2. ציון פרטי הסטודנט/ית:
  בגב הפורמט ובגודל קריא, יש לציין שם הסטודנט/ית, כתובת, דוא"ל, טלפון, כמו כן יש לצרף CD ובו העתק פורמט ההגשה בפורמט JPG ו PDF ובאיכות מעל 5 מגה.

ו. ההגשה הסופית תכלול את הפרטים הבאים:

 1. גיליונות ההגשה והחסן נייד (disk on key) המכיל את הגיליונות.
 2. טופס הסכמה ואישור חתום (מצ"ב כנספח א')
 3. אישור הפקולטה בו אתה לומד  על היותך סטודנט רשום.
 4. קורות חיים הכוללים פרטי התקשרות.
 •  

ז. את העבודות יש להעביר למשרד "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ"

כתובתנו: רח' יהודה הנחתום 4, באר שבע 8424902 עד למועד אשר נקבע בהודעה הרשמית.

ח. שאלות ניתן להעביר לדוא"ל office@armon-arch.co.il

ט. שונות
עדכונים, שינויים וכל נושא התחרות יפורסמו באתר www.kerenarmon.org.il

י. חבר השופטים:

הרכב חבר השופטים יכלול אדריכלים, אישי ציבור ורוח, מובילי דעה ואחרים.

יא. נוהל שיפוט:

1. חבר ועדת שיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת המלגה, ולא ישפוט מועמדות למלגה לעבודות סטודנטים שעבדו בהנחייתו באותה שנה שכיהן כחבר הועדה.

2. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הועדה או יביא את העניין בפני ועדת ההתחרויות, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.

3. ועדת השיפוט תקבל את החלטותיה בהצבעת רוב.

4. החלטת חבר השופטים הנה סופית ואין לערער עליה מכל נימוק שהוא.

5. קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תביא לידיעת הציבור את שמות הזוכים ודבר קיום טקס הענקת המלגות בעיתונות המקצועית הישראלית והבינלאומית, וכן תהיה רשאית לפרסם בכל דרך שתבחר את הפרויקטים המשתתפים והזוכים.

6. בהתאם לצורך, מנהלי הקרן יהיו רשאים לתקן או לשנות את תקנון המלגה.

טופס הסכמה ואישור

הריני לאשר בזאת, וכתנאי להשתתפותי בתחרות לקבלת מלגה ע"ש משה ומרים ז"ל (להלן:"המלגה"), לארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ, ו/או לקרן משה ומרים ארמון ז"ל ו/או מי מטעמם (להלן:"המורשים"), לעשות שימוש מלא בכל אותם פרוייקטים אשר נשלחו על- ידי לשם השתתפותי בתחרות לזכייה במלגה.

השימוש הנ"ל יהיה לכל מטרה לרבות (אך לא רק) פרסום, קידום, שיווק, בכל צורה ובכל מדיה שתבחר ע"י המורשים.

במסגרת הסכמה זו הריני להצהיר כי אני מוותר מראש על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי כלפי המורשים ומי מטעמם בגין השימוש כאמור.

 

סגירת תפריט